Tag: risicomanagement

Achmea Bank

Achmea Bank

Vanaf november 2021 tot en met november 2023 heb ik ondersteund in de opzet van de inrichting en het control-framework bij de ontwikkeling van een PSD2-toepassing. De nadruk lag op het beheersen van de operational en compliance risks die voortvloeien uit de klantacceptatie en -beheer en de transactiemonitoring. Een mooie combinatie om ‘good old bankieren’ en fintech te combineren in eenzelfde beheersomgeving. Leerzaam en uitdagend!

Zie de site van DNB voor meer achtergrond hierbij.

Monuta

Monuta

Van eind januari tot en met augustus 2021 heb ik de belangrijkste (operationele) risico’s geïnventariseerd en de beheersmaatregelen beschreven binnen m.n. het verzekeringsbedrijf. Samen met een passend werkprogramma is een opzet aangereikt aan de ‘eerste lijn’ om effectief én efficiënt te sturen op kwaliteit van de processen..

Autobedrijf Bart Ebben

Autobedrijf Bart Ebben

Sinds eind januari 2020 ben ik opnieuw aangetrokken door de directie om enerzijds zich te laten adviseren over de bedrijfsvoering. Anderzijds is mij gevraagd de uitvoering te verzorgen van de social media en te adviseren over de website-content.

Vanaf januari 2017 was ik eerder betrokken om het beeldmateriaal van gebruikte auto’s te verzorgen voor op de website van Autobedrijf Bart Ebben.

Woningcorporaties

Woningcorporaties

Tezamen met Xander Smit (Ferocia) heb ik een quick scan c.q. testprogramma opgezet ten behoeve van een adequaat risicomanagement bij woningcorporaties. Het gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW dient als basis, tezamen met het FIRM-model dat bij financiële instellingen wordt gebruikt. De langdurige ‘groeipijn’ die we van zeer dichtbij hebben ervaren bij o.a. Rabobank in het volwassen worden van het risicomanagement, kan hiermee beperkt (effectiviteit) blijven wat weer leidt tot een snellere implementatie en acceptatie mogelijk (efficiency).

Een eerste test heeft plaatsgevonden bij een middelgrote woningcorporatie in Brabant (juni 2019). Aankomende periode wordt onderzocht of dit een verder vervolg gaat krijgen en op welke wijze.

Yarden

Yarden

Bij uitvaartorganisatie Yarden in Almere heb ik me vanaf mei 2018 tot en met maart 2020 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en de risicoanalyses.

Ik heb me het eerste jaar vooral gericht op de rol van de risicomanager en het opzetten/herijken van formele kaders van de ‘tweede lijn’ binnen het ‘3-lines-of-defense’-model (handboek, beleid, actiemanagement, verantwoordingsrapportages strategisch en operationeel). Daarnaast heb ik de procescontroller begeleid in het opzetten en uitvoeren van de werkzaamheden als tweedelijns-functionaris. In het verlengde daarvan heb ik diverse medewerkers geadviseerd op het gebied van risicomanagement.

Tenslotte is de ketenanalyse van de verzekeraar vormgegeven zodat de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen transparant zijn geworden: de basis voor een effectieve en efficiënte risicobeheersing.

Univé Stad & Land

Univé Stad & Land

Bij Univé Stad en Land in Apeldoorn heb ik me vanaf april 2017 tot en met maart 2018 bezig gehouden met beheerste bedrijfsvoering (control) en risicoanalyses op het gebied van integriteit (compliance).

De doelstelling was het inhoudelijk vorm geven van het ‘3-lines-of-defense’-model. Specifiek: het opzetten en begeleiden van tweedelijnscontroles inclusief oorzaakanalyses en rapportages, adviseren van het lijnmanagement omtrent eerstelijnssturing, inhoud verbeteren van kwartaalrapportages risk & compliance aan directie/raad van commissarissen, opzetten van loss-database (incidentenregister) en het actiemanagement voor de directie. Daarnaast is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar de formele beheersing van de integriteitsrisico’s (SIRA, DNB).

ICP

ICP

In april en mei van 2016 heb ik voor ICP een controle-opdracht uitgevoerd bij een grote Nederlandse bank. Mij was gevraagd de kwaliteit van (onderdelen van) het financieringsbedrijf te testen en de directie van eventuele aanbevelingen te rapporteren. Binnen de afgesproken termijn is een rapport opgeleverd waarmee de directie aan de slag kon om dat onderdeel van de organisatie verder en duurzaam te verbeteren.